ЕТИЧЕН
КОДЕКС

ЕТИЧЕН КОДЕКС  НА „ХАУС КЛИЙНИНГ СЪРВИСИЗ“ ООД

       I.ВЪВЕДЕНИЕ. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:

 Етичният кодекс на „ХАУС КЛИЙНИНГ СЪРВИСИЗ“ ООД е създаден за да отговори на нашата потребност да ръководим бизнеса си в съответствие с най-високите стандарти на бизнес етиката. Да поддържаме комфортна работна среда за нашите служители. Да осигурим справедливи и коректни взаимоотношения с нашите клиенти, партньори и доставчици.

Имиджа и доверието в Компанията и цялостната ни дейност, са съществени фактори, около които сме изградили нейното управление и функциониране.Установяването на етичен ред, който да организира работата на нашите служители във всеки аспект от тяхната дейност, е основна цел на настоящия Кодекс. Посочените в него норми на поведение, са морално-етично задължение на всеки работещ в Компанията.

     II.ВОДЕЩИ ПРИНЦИПИ:

 1. Законност

 Задължително за всеки работещ в и за Компанията е спазването на всички действащи закони на Република България и тези на всяка друга държава, под чиято юрисдикция осъществяваме нашата дейност. При необходимост от тълкуване на нормативни актове и всякакви необходими решения в рамките на закона, водещи са професионалната етика и морала.

 1. Работа и междуличностни отношения в компанията

Всеки служител в Компанията трябва да отговаря на следните критерии и да се стреми към:

 • Честност – да представя коректно факти, събития, гледната си точка.
 • Компетентност – да притежава квалификацията, знанията и уменията за длъжността си.
 • Ефективност – стремеж да постига максимални резултати с оптимални разходи на труд и материали.
 • Отговорност – категорично да изпълнява с усърдие поетите ангажименти и задачи.
 • Лоялност – да пази и следи за добрия имидж на Компанията, да бъде почтен.
 • Вежливост и подходящ външен вид – общуването с колегите, клиентите и партньорите на Компанията трябва да е в рамките на добрия тон и нрави. Служителите се стремят да са отзивчиви, да оказват съдействие и да дават необходимата информация. Външният вид да бъде подходящ спрямо йерархията в компанията и съответния дрес-код. Хигиенистите да са с чиста и спретната униформа, служителите в спортно – елегантен стил, висшия мениджмънт официално-делови.
 1. Взаимоотношения с клиенти. Конфиденциалност.

„ХАУС КЛИЙНИНГ СЪРВИСИЗ“ ООД извършва специфична дейност, която основно е свързана с извършването на фасилити услуги и мениджмънт на място, при Клиента. Това налага строго следене и спазване на следните правила:

 • Служителите на HCS се задължават, докато изпълняват договорените си задължения на място, по никакъв начин да не затрудняват, застрашават или пречат на комфорта и на нормалното функциониране на сградата, помещенията, паркинга и т.н. на Клиента, както и на придвижването на хората в обекта.
 • Служителите се задължават да не разгласяват сведения, лични данни и информация, които са им станали известни при и по повод на изпълнение на договорената с Клиента услуга.
 • Служителите са длъжни да изпълняват задълженията си съвестно, безпристрастно и непредубедено. Извършват услугата законосъобразно, точно и добросъвестно.
 1. Водене на документация

В процеса на работа ние получаваме, създаваме и използваме всякакъв вид документи и информация – договори, оферти, графици, бизнес планове, скици, чертежи, счетоводни и финансови документи. Задължение на всеки служител с достъп до информация е да спазва пълна конфиденциалност и да създава изрядна, достоверна и точна документация!

 1. Безопасни условия на труд

      Компанията е разработила и внедрила Интегрирана Система за Управление, която отговаря за най-важните според нас стандарти – за осигуряване на качеството и непрекъснато подобряване; осигуряване на безопасни условия на труд;  опазване на околната среда. В тази връзка изискваме от служителите си стриктно спазване на установените норми и правила, както и осигуряваме всички защитни лични предпазни средства, предвидени от закона и нормативните изисквания за нашата дейност.

 1. Забранени практики

„ХАУС КЛИЙНИНГ СЪРВИСИЗ“ООД не допуска:

 • Дискриминация основана на пол, раса, години, националност, инвалидност, гражданство и т.н.
 • Дискриминация във връзка с равнопоставено отношение към потенциални и съществуващи клиенти и доставчици; достъп до обучение и др.
 • Експлоатация на детски труд.
 • Принудителен труд, под каквато и да е форма.
 • Психическо, физическо насилие или вербална агресия.
 • Сексуален тормоз, включително поведение което оставя съмнение за такъв.
 • Корупционни практики от какъвто и да било характер, включително приемане/предлагане на подаръци от всякакъв порядък и размер.
 • Нелоялна конкуренция – всички действия, които могат да бъдат определени като такава, са забранени за служители, доставчици и сътрудници на Компанията. Ние уважаваме и работим за свободното съревнование и конкуренция на пазара.
 • Конфликт на интереси.
 1. Отговорност към околната среда

HCS е тясно ангажирана и високо мотивирана  да спомага за опазването и подобряването на околната среда. Като компания, която предлага услуги като „основно почистване“ и „абонаментно почистване“, ние имаме възможността да предлагаме на своите клиенти препарати и хигиенни консумативи с „еко“ стандарт, които са био разградими и щадящи околната среда. Съдействаме и препоръчваме на нашите клиенти разделно събиране на отпадъци, както и разработихме, и специално предлагаме услугата „еко почистване“, която се извършва изцяло и само с препарати притежаващи Ecolabel и отговарящи на най-високите стандарти за опазване на околната среда. Щастливи сме и високо оценяваме възможността истински,  на практика да намаляваме замърсеността на заобикалящата ни среда и отговорно работим с всеки клиент, като не пропускаме да му предложим еко варианти за избраната от него услуга.

гр.София                                                                                                                               Утвърдил:  Петър Петров
                                                                                                                                                                   /управител/

Call Now Button